Bekendmakingen

Datum: 05 december 2013

Wijziging Beleidsregels Schuldhulpverlening

Op basis van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening is schuldhulpverlening een wettelijke taak van gemeenten. De diverse gemeenteraden van de aan de VKB deelnemende gemeenten hebben hieromtrent integraal beleid ontwikkeld. Dit beleid is vastgelegd in het beleidsplan Integrale Schulphulpverlening 2012-2013.  In november 2013 is dit beleidsplan door de gemeenten gewijzigd.

Het Bestuur van de VKB is belast met de uitvoering van het beleidsplan. Daartoe zijn de Beleidsregels Schuldhulpverlening vastgesteld. Als gevolg van de wijzigingen in het beleidsplan, dienen ook de beleidsregels te worden aangepast. In zijn vergadering van 04 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank  besloten de Beleidsregels te wijzigen. De gewijzigde beleidsregels treden in werking op 01 januari 2014.

Dit besluit en de gewijzigde beleidsregels liggen tot 09 april 2014 kosteloos ter inzage bij de balie van de Volkskredietbank te Appingedam. Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van genoemde besluiten. Daarnaast kunt u het wijzigingsbesluit en de gewijzigde beleidsregels hieronder downloaden.

Wijzigingsbesluit

Gewijzigde Beleidsregels Schuldhulpverlening (per 01-01-2014)
_______________________________________________________________________________________________

Eerdere bekendmakingen:

Datum: 26 juni 2012

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Op 01 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Schuldhulpverlening wordt daarmee een wettelijke taak van gemeenten en gemeenten zijn verplicht hieromtrent integraal beleid te ontwikkelen. Het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 is in juni/juli 2012 door de diverse gemeenteraden van de aan de VKB deelnemende gemeenten vastgesteld. Hierin is de visie van de gemeenten op het terrein van schuldhulpverlening neergelegd.

Het Bestuur van de VKB is belast met de uitvoering van dit beleidsplan. Daarbij acht ze het wenselijk dat er voor de burgers heldere regels zijn voor de toelating tot schuldhulpverlening en de voorwaarden die daarbij worden gesteld. Ook dient duidelijk te zijn welke verplichtingen het bestuur kan opleggen en wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd of worden beëindigd. Verder regelen de beleidsregels hoe de toegang en de beëindiging van schuldhulpverlening zijn vormgegeven en welke voorwaarden en verplichtingen daarbij gelden.

In zijn vergadering van 21 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank besloten de Beleidsregels Schuldhulpverlening vast te stellen. De beleidsregels treden in werking op 1 juli 2012.

Dit besluit ligt tot 6 oktober 2012 kosteloos ter inzage bij de balie van de Volkskredietbank te Appingedam. Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van het genoemde besluit. Daarnaast kunt u het besluit hieronder ook downloaden.

Beleidsregels Schuldhulpverlening

_______________________________________________________________________________________________

Datum: 26 juni 2012

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Op 01 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Schuldhulpverlening wordt daarmee een wettelijke taak van gemeenten zodat ook de weg naar bezwaar en beroep open staat voor wat betreft de toegang tot schuldhulpverlening. De aan de Volkskredietbank deelnemende gemeenten hebben de uitvoering van deze wettelijke taak en ook de afhandeling van bezwaar en beroep overgedragen aan de Volkskredietbank.

De Verordening behandeling bezwaarschriften (verder: de verordening) geeft een uitwerking van de (procedurele) behandeling van bezwaarschriften. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een externe adviescommissie. Deze verordening is aanvullend aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is gebaseerd op de modelverordening van de VNG.

In zijn vergadering van 21 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank besloten de Verordening behandeling bezwaarschriften Volkskredietbank vast te stellen. De verordening treedt in werking op 1 juli 2012.

Dit besluit ligt tot 6 oktober 2012 kosteloos ter inzage bij de balie van de Volkskredietbank te Appingedam. Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van het genoemde besluit. Daarnaast kunt u het besluit hieronder ook downloaden.

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB