Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Hoewel alle informatie met de grootste zorg is samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Gebruik van deze informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door de Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of actualiteit. De Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk en/of intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te verveelvoudigen, te verspreiden , op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar de Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

De Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door de Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen aan de wederpartij. De Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het Privacy Statement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

E-mail Disclaimer
De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen heeft de nodige zorg besteed aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen). Desondanks is het mogelijk dat dit bericht niet voor u bestemd is, onvolledig is, onjuistheden bevat en/of te laat wordt ontvangen. De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Tevens kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend.

De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze e-mail is vertrouwelijk en kan onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht vallen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is uitdrukkelijk verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

De door u naar de Volkskredietbank verzonden mailberichten kunnen niet worden gekwalificeerd als officiële aanvraag en de door de Volkskredietbank verzonden reacties op mailberichten, gelden niet als formele beslissingen. De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Tevens vormen meningen verkondigd in deze e-mail niet noodzakelijk de mening van onze organisatie.

De Volkskredietbank is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 01173846.

Type- en spelfouten voorbehouden.