Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit (beschikking) van de VKB? Dan kunt u bezwaar indienen. In het besluit vindt u informatie over hoe en waar u het bezwaar kunt indienen.

Bezwaartermijn

U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint een dag nadat het besluit is verzonden. U vindt deze datum (gestempeld) op uw beschikking.

Reageert u later dan de genoemde zes weken, dan wordt uw bezwaarschrift in principe niet meer in behandeling genomen.

Inhoud

Uw bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. In uw brief moet u in ieder geval opnemen:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • De reden van uw bezwaar (een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit);
  • Uw handtekening.

Procedure

Wij laten u weten wanneer wij uw bezwaar hebben ontvangen. Daarna kijken wij nog een keer goed naar het besluit en nemen we een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Hierbij maken we gebruik van een externe onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie nodigt u uit om uw bezwaar in een gesprek toe te lichten.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Beslistermijn

De VKB moet binnen 12 weken een beslissing nemen op uw bezwaar. Deze termijn begint zes weken na de verzenddatum van het besluit waartegen u bezwaar maakt. De beslistermijn kan eventueel nog met zes weken verlengd worden (verdaging).

Ook kan de termijn worden verlengd (opgeschort) als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet en u de gelegenheid krijgt om dit te herstellen.

Spoed? (voorlopige voorziening)

Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dit betekent dat de rechter een speciale regeling kan treffen. Deze regeling geldt zolang het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie over een voorlopige voorziening vindt u op de website: www.rechtspraak.nl.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? U kunt dan meestal in beroep gaan bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar leest u over de beroepsmogelijkheden en hoe dit in zijn werk gaat.

Verordening behandeling bezwaarschriften