Schuldhulpverlening

Als inwoners met problematische schulden binnenkomen bij de VKB, worden ze opgevangen door medewerkers van de VKB. Onze medewerkers hebben veel ervaring in het luisteren naar de situatie van de inwoner.

De Frontoffice medewerker stelt in het intake gesprek vast wat de situatie is en welke hulp er nodig is. Met een resultaatgericht plan van aanpak wordt de inwoner binnen de VKB doorgeleid naar de juiste vorm van schuldhulpverlening.

In voorkomende gevallen kan de medewerker van de Frontoffice een crisisinterventie toepassen, bijvoorbeeld als een huisuitzetting dreigt of afsluiten van gas, water of licht. De Frontoffice levert maatwerk. Dat wil zeggen, een persoonlijke werkwijze die aansluit op de situatie van de inwoner.

Door de Corona situatie werken de medewerkers van de Frontoffice ook zoveel mogelijk thuis en vinden intakes telefonisch plaats. Op het kantoor in Appingedam kan in voorkomende gevallen een fysieke afspraak plaatsvinden. Dit is altijd in overleg met de VKB medewerker en uitsluitend op afspraak. Op de locaties in de gemeenten hopen wij ook op korte termijn weer aanwezig te kunnen zijn.

Inwoners kunnen zich rechtstreeks melden bij de VKB met hun vragen over geld of schuldenproblematiek. En via doorverwijzing door de gemeente kunnen inwoners bij de VKB terecht. De gemeente is bij wet verplicht om hun inwoners met schulden te helpen, de VKB is de uitvoerende partij voor de gemeente om haar inwoners bij te staan.

Op basis van het plan van aanpak, opgesteld door de medewerkers van de afdeling Frontoffice, kunnen inwoners met problematische schulden verder worden geholpen door andere medewerkers van de VKB. Dan wordt er een schuldhulpverleningstraject gestart.

De VKB biedt diverse vormen van schuldhulpverlening zoals Schuldregeling, Schuldbemiddeling, Dwang-akkoord, Wsnp, Financieel beheer, Saneringskredieten en Budgetbeheer.

Schuldregeling

Zijn de schulden zo hoog dat deze niet volledig zijn af te lossen, dan kan een minnelijke schuldregeling een oplossing zijn. Er zijn twee soorten minnelijke schuldregelingen: schuldbemiddeling en schuldsanering.

De looptijd van een minnelijke schuldregeling is 3 jaar. Bij een minnelijke schuldregeling nemen wij namens jou contact op met al je schuldeisers en doen een minnelijk voorstel tegen finale kwijting.

‘Minnelijk’ betekent dat de schuldeisers niet verplicht zijn om akkoord te gaan met het voorstel. ‘Kwijting’ houdt in dat u een deel van de schuld niet hoeft terug te betalen.

De medewerker van de afdeling schuldregeling bespreekt samen met de inwoner de mogelijkheden voor een minnelijke schuldregeling. De VKB neemt de schuldregelingsovereenkomst met de inwoner door. Als iedereen akkoord is kan de schuldregeling van start gaan.

Een belangrijke eerste stap is het maken van een schriftelijke inventarisatie van de schulden. Vervolgens wordt met de inwoner het schuldenoverzicht gedeeld. Namens de inwoner neemt VKB contact op met alle schuldeisers om een schuldregelingsvoorstel te doen. In dit schuldregelingsvoorstel biedt de VKB de schuldeisers aan een percentage van de vordering terug te betalen en doet VKB het verzoek om de rest van de schuld kwijt te schelden.

Bij schuldbemiddeling bepalen wij op grond van de maandelijkse aflossingscapaciteit van de inwoner hoeveel in 3 jaar tijd van de totale schuld afgelost kan worden. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het schuldregelingsvoorstel en de inwoner zich houdt aan de voorwaarden, is de inwoner na 3 jaar schuldenvrij.

Bij schuldsanering doen wij de schuldeisers een aanbod om de schulden ineens af te kopen door middel van een saneringskrediet. Gaan de schuldeisers hiermee akkoord, dan heeft de inwoner alleen nog een schuld bij de VKB, die binnen 3 jaar afgelost moet worden. Een saneringskrediet biedt rust en stabiliteit aan de inwoner. Schuldeisers worden direct betaald voor het afgesproken bedrag en hoeven niet te wachten op deelbetalingen. Schuldeisers hebben dus direct zekerheid. Na drie jaar is de inwoner schuldenvrij.

Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Bij een minnelijke schuldregeling nemen wij namens u contact op met al uw schuldeisers en doen een minnelijk voorstel tegen finale kwijting. ‘Minnelijk’ betekent dat de schuldeisers niet verplicht zijn om akkoord te gaan met het voorstel. Als de minnelijke schuldregeling niet slaagt, dat wil zeggen, als de schuldeiser niet akkoord gaan met het treffen van een schuldregeling dan kan de inwoner bij de rechtbank een aanvraag indienen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Het verschil met de minnelijke schuldregeling (waarbij de schuldeiser vrijwillig akkoord gaat met het aflossingsvoorstel) is dat de rechter bij de Wsnp de schuldeiser een akkoord oplegt.

Een inwoner kan de Wsnp alleen aanvragen als aangetoond kan worden dat het minnelijke traject is mislukt of geen kans van slagen had. De VKB stelt samen met de inwoner de verklaring op die de rechtbank hiervoor nodig heeft.

Budgetbeheer

De medewerkers van de afdeling Budgetbeheer werken samen met inwoners toe naar financiële zelfredzaamheid. Met behulp van maatwerk en coaching wordt de dienstverlening afgestemd op de individuele situatie van de inwoner. Afhankelijk van de situatie van de inwoner wordt een vorm van budgetbeheer ingezet.

De inwoner staat in contact met zijn of haar consulent van de VKB om het financieel beheer zelf zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Financiële coaching kan ook onderdeel uitmaken maken van budgetbeheer. Elke situatie wordt afzonderlijk begeleid door een eigen consulent, waardoor er een stabiele relatie ontstaat tussen de inwoner en de VKB. Dit geeft de inwoner rust en overzicht. Samen werken we toe naar financiële zelfredzaamheid binnen 4 jaar.

Soms is het niet binnen 4 jaar op te lossen. Dan is de inzet om met begeleid financieel beheer op een zo kort mogelijke termijn de inwoner alsnog zelfredzaam te krijgen. Mocht dit niet lukken, dan is er de mogelijkheid om in overleg beschermingsbewind aan te vragen.

Schuldhulp aan ondernemers

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft bepaald dat per 1 januari 2021 gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bieden van schuldhulp aan ondernemers.

De VKB werkt samen met de gemeenten (Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen), het Regionaal Ondernemings Instituut, het Ondernemershuis en andere professionele instanties die schuldhulp aan ondernemers bieden.

Neemt u met uw gemeente of met de VKB contact op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken. Het maakt niet uit via welke weg u contact zoekt, als samenwerkende organisaties zorgen ervoor dat u altijd op de juiste plek terecht komt om passende hulp te krijgen.

Via ons algemene nummer staan wij u graag te woord en helpen wij u verder: 0596 629600.